Regulamin usług świadczonych drogą internetową


Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy zawartej pomiędzy NetDC.pl sp. z o.o. zwanym dalej Operatorem a użytkownikiem zwanym dalej Abonentem.

Z chwilą zarejestrowania i opłacenia konta serwera wirtualnego na platformie hostingowej, Operator i Abonent zawierają umowę na świadczenie usług hostingowych.

§ 1 Przedmiot umowy


Niniejsza umowa określa zasady dokonywania przez Operatora na rzecz Abonenta sprzedaży usług hostingowych ujętych w cenniku Operatora

§ 2 Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin zawiera warunki świadczenia usług przez firmę NetDC.pl zwaną dalej Operatorem, a także określa prawa i obowiązki Operatora oraz Abonenta korzystającego z jego usług.
 2. Przed skorzystaniem z usług Operatora konieczne jest zapoznanie się z Regulaminem.
 3. Wszelkie reklamacje wynikające z jego nieznajomości nie będą rozpatrywane.
 4. Operator ma prawo do zaprzestania świadczenia usług Abonentowi łamiącemu postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 3 Rejestracja konta Serwery Wirtualne

 

 1. Aby zarejestrować konto serwera wirtualnego, należy wypełnić odpowiedni formularz znajdujący się, na właściwej dla danego pakietu usług, stronie internetowej Operatora, podając pełne dane identyfikacyjne, niezbędne do prawidłowego wystawienia faktury VAT.
 2. Pełna aktywacja konta nastąpi po dokonaniu zapłaty abonamentu na konto bankowe Operatora. Konto pozostaje aktywne przez okres, za jaki został uiszczony abonament.
 3. Do czasu potwierdzenia dokonania wpłaty Operator blokuje konto, jeśli Operator nie otrzyma potwierdzenia wpłaty w czasie 14 dni od zarejestrowania, konto zostanie usunięte, a umową z Abonentem zostaje automatycznie rozwiązana.
 4. Z chwilą otrzymania wymaganego potwierdzenia wpłaty w tym okresie następuje natychmiastowe odblokowanie konta i przedłużenie jego ważności.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia powstałe z winy osób trzecich (banki, poczta, operatorzy domen itp.).

 

§ 4 Rejestracja domen

 

 1. Rejestracja i utrzymanie domen obsługiwanych przez rejestr NASK świadczona jest po akceptacji Regulamin NASK

 

§ 5 Opłaty abonamentowe

 

 1. Abonent będzie pokrywał opłatę za abonament zgodnie z cennikiem Operatora w terminie oznaczonym na fakturze.
 2. Abonent otrzymywać będzie w zależności od umowy abonenckiej fakturę VAT lub paragon.

 

§ 6 Obowiązki Abonenta

 


Abonent ma obowiązek przestrzegania niniejszego Regulaminu a w szczególności:

 1. Nie przekraczania limitów zajmowanej przestrzeni dyskowej ustalonej przez Operatora, dla każdego pakietu usług.
 2. Korzystania z wybranego pakietu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 3. Nie używanie funkcji i usług w sposób powodujący nadmierną konsumpcję zasobów systemu i naruszanie zasad współużytkowania zasobów
 4. Abonent ma obowiązek chronienia swoich haseł dostępu przed osobami trzecimi.

 

§ 7 Odpowiedzialność Abonenta

 

 1. Abonent ponosi pełną odpowiedzialność za dane i treści zawarte na swoim serwerze wirtualnym.
 2. Abonent jest odpowiedzialny za treści i materiały udostępniane przez osoby, którym udostępnił miejsce na swoim serwerze wirtualnym.
 3. Zabrania się umieszczania na serwerach Operatora informacji zawierających treści warezowe lub pornograficzne oraz treści niezgodnych z polskim prawem.
 4. Zabrania się wysyłania ofert handlowych lub reklamowych do nieznanych odbiorców (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. "o świadczeniu usług drogą elektroniczną") w tym zabronione jest masowe wysyłanie tzw. "Zapytań o wyrażenie zgody".
 5. Zabroniona jest jakakolwiek ingerencja w kod źródłowy oraz rozpowszechnianie bez zgody i wiedzy NetDC.pl oprogramowania "WebDeveloper" w skład którego wchodzą aplikacje "Wiele wersji PHP", "Własne php.ini", "Zmiana katalogu domeny", "Dodatkowe moduły PHP" oraz "Adresacja IP & WildCard".
 6. Abonent posiadający dostęp do usługi "SSH" i/lub powłoki "RDP" jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie próby wykorzystywania tych usług do celów innych, niż ogólnie przyjęte zasady.

 

§ 8 Zakres odpowiedzialności Operatora

 


Operator zobowiązuje się do:

  1. stałego i nieprzerwanego świadczenia usług Abonentowi, który uiścił opłatę abonamentową i nie złamał niniejszego Regulaminu. Stałe i nieprzerwane świadczenie usług rozumiane jest jako pełny dostęp klienta do jego usług z zachowaniem dostępności na poziomie 99,9% w skali roku. Operator zastrzega sobie prawo do przerw konserwacyjnych w godzinach nocnych, a w przypadku awarii zagrażającej stabilności usługi do natychmiastowej wymiany wadliwego podzespołu.
  2. poinformowania z odpowiednim wyprzedzeniem Abonenta o zaistniałej konieczności czasowego odłączenia dostępu do pewnych usług

 

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:

  • nieprawidłowego użytkowania kont
  • podania nieprawdziwych lub niepełnych danych podczas rejestracji konta oraz złamania Regulaminu przez Abonenta
  • Operator nie ponosi odpowiedzialności za dane Użytkowników przechowywane na serwerach Operatora.

 

§ 9 Kopie bezpieczeństwa

 

 1. Operator wykonuje kopie bezpieczeństwa danych Użytkowników (serwerów VPS, serwerów wirtualnych) z cyklicznością do 7 dni wstecz.
 2. Operator nie gwarantuje poprawności posiadanych kopii bezpieczeństwa (wyjątkiem są usługi uregulowane odrębnymi umowami).
 3. Abonent jest zobowiązany do wykonywania kopii we własnym zakresie.
 4. Kopie bezpieczeństwa Abonent powienien przechowywać na lokalnym komputerze§ 10 Rozwiązanie Umowy Abonenckiej

 


Umowa Abonencka może być rozwiązana:

 1. Na skutek pisemnego (list lub e-mail na adres bok@netdc.pl oświadczenia Abonenta o rezygnacji z usługi dostarczonego co najmniej na 7 dni przed datą rozwiązania umowy.
 2. Z powodu nie uregulowania przez Abonenta opłat w ciągu miesiąca od upływu terminu płatności (patrz punkt: opłaty) ze skutkiem natychmiastowym - w przypadku Klientów posiadających podpisaną umowę.
 3. Z powodu nie uregulowania przez Abonenet opłat w ciągu 7 dni od upływu terminu płatności, w przypadku klientów, którzy nie mają podpisanej umowy.
 4. W wyniku naruszenia przez Abonenta warunków korzystania z usług, po uprzednim powiadomieniu i podaniu przyczyn z wyprzedzeniem 14 dni przed datą rozwiązania umowy, lub jeśli naruszenie dotyczy dóbr innych użytkowników sieci - ze skutkiem natychmiastowym.
 5. Na skutek rozwiązania lub likwidacji Abonenta nie będącego osobą fizyczną.
 6. Na skutek działania Klienta powodującego wymierne szkody lub zakłócenie pracy NetDC.pl
 7. Przedterminowe rozwiązanie umowy nie upoważnia do zwrotu opłaty abonmentowej - wyjątkiem są usługi objęte gwarancją zwrotu środków.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku gdy funkcjonowanie usługi klienta zagraża stabilności sieci lub stabilności innych użytkowników. W przypadku rozwiązania umowy ze strony Usługodawcy, Użytkownikowi przysługuje prawo do zwrotu opłaty abonamentowej pomniejszonej o wykorzystany okres abonamentowy. Zwrot przysługuje wyłącznie w sytuacji gdy Użytkownik nie przyczynił się bezpośrednio do spowodowania zagrożenia dla innych Użytowników sieci.§ 11 Postanowienia końcowe

 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.Ostatnia aktualizacja: 2013-05-10